Scroll for english


RohtTerapeut utbildning

Se aktuella datum under Aktuellt

Tekniker för läkning på alla nivåer – fysiskt, mentalt, psykiskt och andligt.

För dig som vill:

gå in i en intensiv process av andlig och personlig utveckling

släppa taget om föreställningar och slöjor

låta ditt autentiska jag lysa i all sin prakt

skapa ditt liv så som du vill ha det

Befria din kraft, kreativitet och inre visdom. I utbildningen ökar du din medvetenhet om vem du är, vad du vill och kan skapa i ditt liv. Din egen andliga och personliga utveckling är de viktigaste grundstenarna för att hjälpa andra människor på en djupare nivå.

Denna utbildning ger dig en djup förståelse för hur vi fungerar på alla plan – hur programmeringar som skapas i barndomen och i tidigare liv fortsätter att styra våra känslor, tankar och upplevelser. I bearbetningen frigörs insikter om dig själv och andra.

5 x 2 intensiva dagar ger dig kunskap om samtalsmetodik, kroppens språk, tidigare liv, delpersonligheter, andningens betydelse, djup förståelse för healingens kraft och mycket, mycket mer. I växlingen mellan att gå djupt in i dig själv och bearbeta trauma och möta andra i deras trauma växer din förståelse, kunskap och förmåga. Kraftfulla tekniker i kombination ger resultat. Allt arbete med att hjälpa andra handlar om att förstå att allt är en helhet. Andning, kropp, själ och tankar påverkar varandra och när du kan släppa taget och bara vara närvarande i en behandling så finns allt där som du och klienten behöver. Kontakta mig gärna för mer information.

I utbildningen ingår:

Regressionsterapi, kroppsterapi, delpersonligheter, andra djupterapeutiska tekniker, kunskap om chakrasystemet mm. Kan också ge intensivutbildning för dem som redan har healing- och/eller terapeututbildning.

”Friheten finns i ditt inre”


Workshop in RohtTherapy

Tools for healing on all levels.

For you who want to:

enter an intensive process of spiritual  and personal growth

let go of illusions and veils

let your authentic You shine in all its glory

create your life the way you want

Release your strength, creativity and inner wisdom. The training will enable you to expand your conciousness of who you are, what you want and what you want to create in your life. Your own spiritual and personal development are the most important fundaments to be able to help other people on a deeper level.

This training will give you a deeper understanding of how we tick on all levels – how the programming from childhood and previous lives continues to rule our feelings, thoughts and experiences. By working with our patterns, insights about yourself and others are released.

5 x 2 intensive days will give you knowledge of methods of communication, body language, previous lives, subpersonalities, the importance of breathing correctly, deep understanding of the power of healing and much much more. By combining going deeper into yourself and working with traumas as well as meeting others in their traumas, your understanding, knowledge and ability will grow. Powerful techniques in combination will create results. All work with helping others is about the understandning that everything is connected, is a wholeness. The breathing, the body the soul and thoughts influence one another and when you can let go and just be present in a session, then there is everything which you and the client need. Do contact me for more information. I´d be happy to explain further.

Training consists of:

Regression Therapy, Physical Therapy, Subpersonalities, other Deep Therapy Techniques, knowledge about the Chakrasystem and how it works, etc. I can also give Intensive Training for those of you who already have a Healing or Therapeutical Training.