Regression

Scroll for english


Regressionsterapeut utbildning

Se aktuella datum under Aktuellt

Möt din själs odödlighet

I utbildningen får du möjlighet att se dig själv och andra i olika perspektiv. I regressionsterapi upplever du dig själv och andra ur ett perspektiv av din själs odödlighet och hur upplevelser och relationer från tidigare liv påverkar oss i detta livet. I detta livets perspektiv ingår att förstå hur du har skapats som just den du upplever att du är. Hur din barndoms upplevelser har skapat programmeringar i dig som aktiveras i olika situationer i livet och starkt påverkar din upplevelse av här och nu.

Du får större förståelse för kroppens visdom och hur vi genom att bejaka och lyssna på vår kropp kan uppleva mer harmoni och ökad grad av hälsa. Du får lära dig hur du ska bemöta människor i kris och ökad förståelse för när din erfarenhet och din kunskap är tillräcklig. I samtal och som terapeut och klient blir du mer medveten om vem du verkligen är och hur du kan hjälpa andra.

Du får lära dig tekniker för att hjälpa klienter att gå djupt ner i sig själv och hur du använder klienters kroppsliga reaktioner för att förstärka och förlösa djupa trauma.

Du får egenterapi och du tränar på andra – både kurskamrater och utomstående. I uppföljningen efter varje behandling får du och andra ta del av erfarenheter som ger fördjupad kunskap och förståelse för hur du kan hjälpa dig själv och andra. Utbildningen är både för dig som strävar efter att bli den du verkligen är och för dig som vill hjälpa andra på ett effektivare sätt. Vi använder och finslipar oss själva som redskap. Du kommer att upptäcka att din väg framåt i livet blir klarare och tydligare för dig. Ditt mod ökar när du blir stärkt i din kärna av den du är.

I utbildningen ingår:

Tekniker för regressionsterapi, transformationsterapi och chakrasynkronisering. Terapeutiska grundregler – samtalsmetodik – försvarsmekanismer – om energier – kroppspråk – krisens olika faser med mera.

”Friheten finns i ditt inre”


Therapist Training

See actual dates on the page first page

Meet the immortality of your Soul

In the training you´ll get the opportunity to see yourself and others in different perspectives. In Regression Therapy you will experience yourself and others from the perspective of the immortality of your Soul and how you´ve been created as the person who you experience you are. How your childhood experiences has created the programming inside of you, which are activated in different situations in life and strongly affect your experience of here and now.

You will get a deeper understanding of the wisdom of the body and of how we, through the acknowledging and listening of our body, can experience more harmony and a greater degree of health and wellbeing. You will learn how to meet people in a crises and get a deeper understanding for when your experience and knowledge is enough. Through talks and as therapist and client you will be more concious about who you really are and how you can help others.

You will learn techniques to help clients go deeper into themselves and how you can use the physical reactions of the clients to enhance and release deep traumas.

You will receive therapy for yourself and you will train on others – both those in the training and people on the outside. In the following-up/sharing after each session you will, together with the others, take part in the experiences which give a deeper knowledge and understanding of how you can help yourself and others. The training is both for those of you wanting to be more of your authentic you and those of you wanting to be able to help others in a more efficient way. We use and polish up ourselves as a tool. You will find that your path forward in life will be clearer and more distinct for you. Your courage will increase when you are supported in your core of who you are.

In the Training you will learn:

Techniques for Regression Therapy, Transformation Therapy, Chakra Balancing, Therapeutic Ground Rules – Conversation methods – Defence mechanisms – About energies – Bodylanguage – The different phases of a crisis, etc.