Scroll for english


Reiki steg 1 och steg 2, ReikiMaster

Se aktuella datum under fliken Aktuellt

Reiki är en underbar gåva; ett av de enklaste och starkaste hjälpmedel du alltid har med dig i din vardag och i ditt arbete.

Reiki steg 1

Öppnar upp för ljuset och kraften i dig och ger dig ett effektivt redskap så att du kan hjälpa dig själv och andra på en djup nivå. Förbättrar din intuition och ökar din medvetenhet om vilken väg som är din. Healing är enkelt att lära och enkelt att använda och skapar en process av ökad harmoni, minskad stress och  mindre smärta mm. Många små och stora mirakler skapas till glädje för många. (2 dgr utbildning.)

Reiki steg 2

Du ökar din förmåga och förståelse för Reikins kraft. Du lär dig att skicka healing i tid och rum med hjälp av de symboler du lär dig. Avstånd och tid tappar sin betydelse när du vill hjälpa dig själv eller andra. (1 dgs utbildning.)

ReikiMaster

För dig som vill förstå healingens kraft på en djupare nivå och lära dig att ge vidare. Det är en glädje att kunna hjälpa andra att öppna upp ännu mer för sitt inre ljus och förståelsen för det redskap vi kan vara. Du lär dig att initiera, hålla meditationer och får förståelse för hur du kan hjälpa dina elever vidare. (4 dgr utbildning + medverka som extradeltagare på reiki 1 + 2.)

”Friheten finns i ditt inre”


Reiki Step 1 and Step 2, Reiki Master

Look for dates under the page News

Reiki is a wonderful gift; one of the easiest and strongest tool you can always carry with you in your everyday life and at work.

Reiki Step 1

Opens up for the light and the power within you and gives you an efficient tool to be able to help yourself and others on a deep level.  Enhances your intuition and increases your awareness about your path. Healing is easy to learn and easy to use and it creates a process of increased harmony, less stress and less pain etc. Many small and large miracles happen for the appreciation of many people (2 Day Training).

Reiki Step 2

You increase your ability and understanding in the power of Reiki. You learn how to send healing in time and space with the help of the symbols you will learn and get to know. Distance and time looses its significance when you want to help yourself or others (1 Day Training).

ReikiMaster

For you who want to understand the power of healing on a deeper level, and learn how to pass it on. It is joyful to be able to help others to open up even more to her/his inner light and the undersstanding for the tool we can be. You learn how to initiate, hold meditations and you will understand how you can help your students in their growth (4 days training + participation as an extra participant in the Reiki Training level 1 +2).