Scroll for english


Behandling

Under ytan är du alltid hel och perfekt och har tillgång till hela din kapacitet. De slöjor och föreställningar som skapats under din väg genom livet hindrar dig att se och förstå och få tillgång till allt som är du. I bearbetning kan du släppa taget och läka det som hindrar dig. Din inre frihet ökar och ditt liv blir enklare på alla plan, både fysiskt, psykiskt och andligt.

Det är din process – jag följer med genom att lyssna på dig, din kropp, känslor, min intuition och våra guider.

När man arbetar på en djup nivå löses problem upp – oavsett hur problemen eller svårigheterna visar sig i det yttre. Om du har problem med psykisk eller fysisk ohälsa eller bara en längtan efter att utvecklas personligt och andligt så hjälper RohtTerapin dig att få kontakt med det som finns djupast och mest svåråtkomligt och i den takt som du behöver. Tankemönster blir medvetna och djupa programmeringar kommer upp till ytan. Bearbetning gör att känslor släpper sitt grepp, tankemönster förändras och kroppsliga symptom minskar eller försvinner och ditt autentiska jag blir mer synligt för dig själv och för andra. Din naturliga livsenergi kan flöda utan hinder. Kropp – känslor – själ i samarbete och den terapeutiska processen går lätt.

Du kan välja mellan Reiki, Regression, RohtTerapi el medial rådgivning.

Känner du att det är dags att ta tag fullt ut i ditt mående och växande så erbjuder jag intensivterapi. 3-5 dgrs behandlingar och rådgivning ger dig ett stark push fråmåt att bli mer av den du verkligen är.

Egenhushåll och övernattningsmöjlighet erbjuds.

”Friheten finns i ditt inre”


Treatments

You are always whole and perfect under the surface, and you have access to your full capacity. The veils and the ideas that have been created along your journey through life stops you from seeing and understanding  and also have access to everything that is you. Through doing inner work, you can let go of and heal, everything that stands in your way. Your inner freedom expands and your life becomes easier on all levels, physically, psychologically and spiritually.

It is your process – I am by your side by listening to you, your body, feelings, my intuition and our guides.

When you work on deep levels, problems dissolve – regardless of how the problems or difficulties appear on the outside. If you have a problem with your psychological or physical health, or just long to develop further personally or spiritually, the Roth Therapy will help you to get in contact with the deepest, most inaccessable sides of you, and at your own pace. You will become aware of your thought patterns and the deep programming inside of you will come up to the surface. Working through these will make your feelings release their hold on you, thought patterns change and physical symptom will be reduced and your authentic you will be more visable for you and others. Your natural life energy can flow without hinderance. Body – feelings – soul working together means that the therapeutic process will be easy and smooth.

You can choose Reiki, Regression, RohtTherapy or Readings.

If you feel its time to realy release and grow I can offer you intensed treatments. During 3-5 Days with treatment and coaching you can help yourself to take a big step further to be who you are.

You have the possibility to stay over and cook for yourself.